Przeskocz do treści

Ogłoszenie dotyczące danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i obowiązku ich przestrzegania informujemy, ze świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeśli są pełnoletnie oraz, w przypadku osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie, zgodnego z prawem pełnomocnictwa udzielonego przez w/w osoby.
Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, świadków ślubu czy bierzmowania, zaświadczeń o religijności itp.)
Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą być wydawane krewnym, spadkobiercom oraz innym osobom, które wykażą interes prawny.
Przy załatwianiu wszelkich formalności konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości.